پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تقاضای شماره 9700007- 48 مربوط به تامین ثبت کننده بدون کاغذ و مبدل هوا به جریان

مناقصه

1397.590

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازکارون

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.