پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای عملیات گازرسانی به حفرات خالی مرحله 142 به شماره مناقصه 05-97

مناقصه

1397.565

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قزوین

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.