پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

حمل به پای کار و اجرای آسفالت برای لکه گیری و روکش خیابان های اصلی سایت ها با اولویت بلوار پتروشیمی

مناقصه

1397.549

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.