پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

دستگاه تصفیه فیزیکی روغن تحت خلاء

مناقصه

1397.647

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.