پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید پیچ و مهره (Stud Bolt) خرید از تولیدکنندگان داخلی

مناقصه

1397.654

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.