پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

بهسازی ساختمان پست امداد ناحیه گازرسانی محلات

مناقصه

1397.595

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مرکزی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.