پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی احداث ایستگاه کاتدیک در کیلومتر 36 خط لوله 24 اینچ مشهد - امام تقی و بازسازی بسترهای آندی ایستگاه­های 164، قوچان، بیگان و امیریه

مناقصه

1397.644

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه چهارعملیات انتقال گاز

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.