پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

احداث ایستگاه اصلی توزیع برق در کمپ البرز

مناقصه

1397.691

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.