پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 96ک/97 مربوط به تهیه متریال و ساخت مخزن تحت فشار

مناقصه

1397.643

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازغرب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.