پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به صنایع ، توسعه شبکه، خط تغذیه ونصب انشعابات گازشهرها و روستاهای گرگان ،آق قلا، انبار آلوم و سرخنکلا

مناقصه

1397.655

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان گلستان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.