پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید سردخانه طرح کانکسی ضد انفجار مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس

مناقصه

1397.676

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.