پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه حجمی- زمانی انبار و ستاد و نواحی منطقه قزوین

مناقصه

1397.651

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه قزوین

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.