پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین تجهیزات و احداث حدود 17 کیلومتر خط انتقال برق 33 کیلو ولت پست CTEPآزادگان جنوبی به مرکز بهره برداری غرب کارون (جفیر) به صورت PC

مناقصه

1397.694

شرکت ملی نفت ایران / شرکت مهندسی وتوسعه نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.