پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام مطالعه جامع میدان گازی پارس جنوبی به روش انتخاب مشاور بر اساس کیفیت (QBS)

مناقصه

1397.677

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.