پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 0024 احداث جاده و محل چاه غرب 330 شمال مارون

مناقصه

1397.684

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.