پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه تهیه مصالح و اجرای شبکه تغذیه ، ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدیک روستاهای سربیشه به روش PC

مناقصه

1397.620

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان خراسان جنوبی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.