پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی فریمان

ارزیابی

1397.630

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.