پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمان نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های احداث خط لوله "42 انتقال نفت خام گوره /جاسک و ایستگاه های بین راهی

مناقصه

1397.698

شرکت ملی نفت ایران / شرکت مهندسی وتوسعه نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.