پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

توسعه شبکه و نصب انشعابات، نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی سبزوار

ارزیابی

1397.631

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.