پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیرات اساسی

مناقصه

1397.705

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.