پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام عملیات امدادوگازبانی مشترکین وکنتور خوانی شهرستان بوئین زهرا به شماره مناقصه 06-97

مناقصه

1397.686

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قزوین

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.