پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به صنایع استان کرمانشاه

تجدید مناقصه

1397.690

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.