پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره 488/97 با موضوع پروژه ایمن سازی مسیر سایت TCF تنگ بیجار به گنجوان

مناقصه

1397.646

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازغرب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.