پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات جایگاه گاز مایع باقرخان

مناقصه

1397.701

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه آذربایجان شرقی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.