پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه مصالح و نصب سایبان ایستگاه های CGS

مناقصه

1397.618

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان خراسان جنوبی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.