پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

عملیات اجرایی کابل کشی و نصب تجهیزات مانیتورینگ داخل ایستگاه تقلیل فشار گاز و CNG

مناقصه

1397.661

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.