پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید تجهیزات ایمنی جرثقیل

تجدید مناقصه

1397.700

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.