پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی شناسایی پیمانکار P/F "BROWN BOVERI-SULZER" GAS TURBINE

مناقصه

1397.680

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.