پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گریتینگ

مناقصه

1397.695

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.