پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره 489/97 با موضوع پروژه تعمیر و پوشش کاری خطوط لوله انتقال نفت زیر زمینی 18 و 12 و 16 اینچ دهلران- چشمه خوش و اهواز

مناقصه

1397.685

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازغرب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.