پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

بهسازی و افزایش فضای پخت رستوران

تجدید مناقصه

1397.736

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.