پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ups مربوط به آگهی 15/ت ک آج/97

مناقصه

1397.726

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.