پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

کولر دو تیکه مربوط به آگهی 14/ت ک آج/97

مناقصه

1397.725

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.