پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گاز رسانی به حفره های خالی شهرها و روستاهای توابع استان قم ( مرحله 7)

مناقصه

1397.759

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان قم

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.