پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و نصب ایستگاههای TBS شهرک صنعتی شهر زاهدان ( جاده میرجاوه )

تجدید مناقصه

1397.722

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.