دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فراخوان ارزیابی کیفی تولیدکنندگان گاز سوز دودکش دار راندمان بالای هوشمند

فراخوان

1397.1090

شرکت ملی نفت ایران / سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.