دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین پوشش بیمه نیروگاه متمرکز پارس جنوبی، پستها و خطوط انتقال برق شرکت نفت و گاز پارس

مناقصه

1397.1091

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.