سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به صنایع محور جنوب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستانهای کاشمر ،خلیل آباد و بردسکن

ارزیابی

1397.1092

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.