دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به صنایع محور غرب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستانهای جوین ،جغتای و خوشاب

ارزیابی

1397.1093

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.