شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) شماره خ‌ن‌م/003 /97 مربوط به خرید 15 مجموعه تجهیزات رشته تکمیلی به همراه خدمات نصب و رانش تحت تقاضاهای شماره SHP-3192104027 & 28 مورد نیاز عملیات حفاری

مناقصه

1397.1095

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.