دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحله‌ای) شماره م م ن/056 /96 مربوط به خرید 14 قلم SHOE & COLLAR مورد نیاز عملیات حفاری تحت تقاضای شماره SHP-3180904080

مناقصه

1397.1097

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.