دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی گازرسانی به صنایع محور غرب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستان نیشابور و شهر فیروزه

ارزیابی

1397.1112

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.