سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ترمیم و بازسازی جاده سرویس خطوط لوله محدوده مرکز بهره برداری سیرجان

مناقصه

1397.1073

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه شش عملیات انتقال گاز

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.