دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دو عدد ADJUSTABLE PRODUCTION CHOKE تحت تقاضای SLP-8650204001

تجدید مناقصه

1397.1099

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازشرق

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.