دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات باغبانی و فضای سبز منطقه نفتی قشم شامل ایجاد و نگهداری فضای سبز

مناقصه

1397.1106

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.