دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به روستاهای محور نهرابی

مناقصه

1397.1136

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.