دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به صنایع سطح استان

مناقصه

1397.1137

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.