سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات وصول بدهی های معوقه مشترکین شرکت گاز استان اردبیل

تجدید مناقصه

1397.1140

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان اردبیل

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.