شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

SCREW COMPRESSOR AIR PACK

مناقصه

1397.1145

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی