دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فلر

تجدید مناقصه

1397.1147

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.